ДГ №9 Приказка
Детска градина в град Търговище

Материална база

Сградата на ДГ №9 „Приказка“ град Търговище е обновена по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” през 2018 година.