ДГ №9 Приказка
Детска градина в град Търговище

"Проект активно приобщаване в системате на предучилищвното образование"

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Групи по проекта: